Utnyttelse av IT til å skape innovasjon

Innovasjon skapes best ved strukturert tilnærming til innovasjonsprosessen over lang tid, fremfor mer ad hoc-baserte workshops. Innovasjon er et bredt begrep som kan anvendes på mange områder; produksjonsprosesser, forretningsmodeller, varer, tjenester, samarbeidsformer, m.m.  Mer spesifikt kan vi analysere kompetansebasert innovasjon: Hvordan kan vi utnytte vår eksisterende kjernekompetanse på nye forretningsområder (både markeder og produkter)?  En annen er kundebasert innovasjon: Hva slags informasjon gir en grundig analyse av kundeatferd om kundenes latente og/eller udekkede behov? En tredje innfallsvinkel går på trender; Hvilke forretningsmuligheter utkrystalliserer seg dersom vi følger de megatrendene som er mest relevante for vår virksomhet? En fjerde strategisk innovasjonsvei; Hvordan kan vi skape kundeopplevd verdi ved å utnytte data vi allerede har, eller kan få tilgang til?  Den siste analysen skal vi se litt nærmere på i dette innlegget og med en vinkling mot bruk av IT for å skape innovasjon.

Anvendelse 1: Utnytte data som fysiske objekter nå genererer (eller kan generere) til å forbedre produkter (og tjenester).

Fremveksten av sensorer, trådløs kommunikasjon og big data gjør det nå mulig å behandle enorme mengder data til en overkommelig pris.  Anvendelsesområdene er store, og langs hele verdikjeden fra design til produksjon og logistikk.  Det stopper ikke her; flere produsenter har allerede implementert overvåking av kapitalvarer for å optimalisere service og vedlikehold.  Dette kan endre forretningsmodellene. Tenk om norske forsikringsselskaper kunne installere en ”Black Box” i kundenes biler som overvåker kjøremønster.  Forsikringspremien kunne da være avhengig av de faktorer som gir høyest risiko for forsikringsselskapene.  De kunder som kjører trafikksikkert belønnes med lavere premie.
Et annet eksempel er Rolls-Royce som utviklet et overvåkingssystem på flymotorer for å oppdage feil/forutse fremtidige problemer.  Dette brukte selskapet til å optimalisere vedlikeholdsarbeidet og til å forbedre konstruksjonen.  Suksessen dette medførte ga startskuddet til å etablere en ny forretningsmodell: Rolls-Royce har fortsatt eierskapet til flymotorene, foretar vedlikehold og reparasjoner.  Selskapet fakturerer flyselskapene en all-inclusive-pris basert på antall flytimer.

Spørsmål man kan stille seg:

 • Hvilke data er relevante data er knyttet til produksjon og bruk av våre produkter?
 • Hvilke data fanger vi i dag, og hvilke bør vi fange?
 • Hva slags innsikt kan vi få av nevnte data?

 

Anvendelse 2: Digitalisere fysiske eiendeler

Det siste tiåret har dramatisk endret underholdningsindustrien.  Streamingtjenester har nærmest radert ut videoutleiemarkedet.  Netflix, eBay, Amazon, Spotify og Apples iTunes har stor suksess med digitalisering av musikk, bøker og videoer. Google hadde i april 2013 digitalisert 30 millioner bøker.  Med fremveksten av mobilteknologi kommer også nye aktører raskt på banen med nye digitale tjenester.

Digitalisering kan i seg selv vise seg å være en ny bransje: Det er mange virksomheter som har behov for en sikker måte å lagre sine digitale eiendeler.  Her snakker vi om annet enn ren datalagring: vi snakker om lagring for enkel gjenfinning, gjenbruk i andre produkter/tjenester og senere optimalisering.

Digitalisering kutter distribusjonskostnadene og dette endrer konkurranseparametrene i hele industrier.  Fysisk varetransport blir billigere og man kan opprettholde lokasjoner på steder hvor det ellers ville blitt for kostbart å drive grunnet dyr logistikk.  Amazon trykker ikke bøker bestilt til Europa i USA.  De trykkes på det europeiske kontinentet.

Tenk om skoprodusenter tilbød et skanningprogram via en app som ga oss muligheten til å skanne føttene for alle vitale mål.  Disse kunne lastes opp på ”Min Side”.  Når vi så bestilte sko på nett, ville de bli sjekket mot ”Min Side”.  Et garantert resultat er langt lavere returkostnader.

Uten tvil kommer dette til å gi forbrukeren økt valgfrihet og mer kundetilpasset service.  Det vil komme flere aktører som vil utnytte netthandel (digital innkjøpsprosess) til å styrke kundelojalitet og endre bransjespillereglene.

Spørsmål man kan stille seg:

 • Hvilke av våre eiendeler er helt eller delvis digitalisert?
 • Hvordan kan vi utnytte dette til å øke kundeopplevd verdi?
 • Har vi fysiske verdier som bør digitaliseres?

 

Anvendelse 3: Kombinere data på tvers av bransjer

Big data, sensorteknologi, Internet of Things og trådløse nettverk gir oss uante muligheter til å utnytte data på innovative måter.  Lag et tankeeksperiment rundt det faktum at antall pensjonister ifht yrkesaktive øker.  Det vil neppe være tilstrekkelig antall helse- og omsorgsarbeidere (uten en massiv arbeidsinnvandring) til å betjene den stadig økende populasjonen av 80- og 90-åringer som bor hjemme eller i omsorgsboliger.  Utnyttelse av IT kan avhjelpe deler av bristen. Man kan installere sensorer som overvåker boligen og gir beskjed til nærmeste pårørende eller pleier ved avvik fra normalsituasjon.  Eksempler kan være; Sensorer som måler vannforbruk i sanntid (hindre at man glemmer å skru igjen badevannskranen), unormal temperatur (brann/fare for frost), unormal koketid (hindre tørrkoking), åpne dører/vinduer (tyveri/demente som roter seg bort), unormale bevegelser (fall), m.m.

I London har myndighetene etablert prosjektet Agile Urban Logistics Project (http://thinkbusiness.nus.edu/articles). Prosjektet er oppstått som følge av økt trafikk grunnet hyppige vareleveranser fra netthandel.  Mange varebiler som leverer varer i ekspressfart har medført økt belastning på et allerede overbelastet trafikknettverk.  Målet med prosjektet er å få leverandørene til å utvikle nye forretningsmodeller som f.eks. felles transport i overbelastede områder.  Prosjektet kombinerer data fra leverandørene med trafikkinformasjon og værinformasjon.

TomTom som leverer GPS-løsninger og Mobilgiganten Vodafone har inngått et samarbeid. TomTom bruker sanntidsinformasjon fra Vodafone til ruteoptimalisering. Vodafones nettverk gir sanntidsinformasjon om hvor kundene befinner seg i trafikken, hvor fort de beveger seg.  Denne informasjonen benytter TomTom seg av til å optimalisere sin programvare. Dette har gitt økt salg for begge parter.

Spørsmål man kan stille seg:

 • Hvordan kan våre data kombineres med Big Data og/eller data som andre eier?
 • Kan vi utnytte data fra flere andre eksterne kilder til å skape kundeopplevd verdier?

 

Anvendelse 4: Kjøp og salg av informasjon

Dette gjøres i stor grad allerede: Kredittopplysninger, karttjenester og værdata for å nevne noen eksisterende anvendelser.  Et vekstområde kan være salg av informasjon som i større grad retter seg mot forbrukermarkedet og som utnytter mobilteknologi.  Her vil man møte enkelte utfordringer mht personvern.  Mobilselskaper kan selge stedsbaserte tjenester som gjør at du som forbruker får tilgang på relevant informasjon der du befinner deg. De kan inngå avtaler om billigere abonnement mot at telekomoperatørene får selge kundeinformasjon til detaljistleddet.

Historisk har kommersiell utnyttelse av informasjon om forbrukernes vaner, handlemønstre, bevegelser, transaksjoner, m.m. krevd store investeringer.  Med standardiseringen av teknologi, utbredelsen av mobilteknologi og lavere priser på nettrafikk og sensorer vil det åpne seg muligheter for mindre virksomheter; både som produsent og kjøper av informasjon.

Spørsmål man kan stille seg:

 • Kan vi verdiøke vår data slik det oppstår et eksternt marked av disse?
 • Har disse data intern verdi for oss eller våre kunder?

 

 Anvendelse 5: Kodifisere prosesser til eksternt salg

IT-systemer har hele tiden blitt brukt til å optimalisere og automatisere arbeidsprosesser.  Disse kan selges til et eksternt marked.  I det minste de prosesser som ikke er forretningskritiske for virksomheten.  Et vellykket eksempel på dette er bedriften Infotjenester AS.  De har kapitalisert på sin know how om HMS og HR-relaterte virksomhetsprosesser og skapt digitale oppslagsverk og verktøy tilgjengelige via web.

Modenheten til skytjenester gjør det enklere enn før å distribuere programvare, holde god versjonskontroll, drift og skalering på tjenestene.  Eksempler på dette kan være selskaper som har lykkes med å etablere en brukervennlig og meget effektiv bookingløsning.  For å unngå konkurranse kan den selges til virksomheter som bruker booking i andre bransjer, men som i store trekk har behov for samme funksjonalitet.

Et annet eksempel kan være de som har lykkes med gode innovasjonsprosesser: De kan lage beste-praksis-software som tilbys det eksterne markedet.  Et tredje eksempel er de som har en effektiv reiseregnings- og timeregistreringsprogramvare.

 

Spørsmål man kan stille seg:

 • Har vi en bestemte evner/kjernekompetanse andre er interessert i?
 • Kan disse evnene standardiseres, digitaliseres og selges til et eksternt marked?
 • Hvilke kunder kan være interesserte i disse produktene/tjenestene?

 

Jo fortere teknologien modnes desto flere muligheter åpner seg ved bruk av IKT.  Ved å jobbe systematisk gjennom spørsmålssettene som nevnt i dette innlegget, vil bedriften ha gode forutsetninger for å utnytte IT til vellykket innovasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: