Kommentarer til aktuelle saker

Hva kan vi vente oss av regjeringsskiftet?

Solberg sier hun vil satse på erfarne politikere – folk som har regjeringserfaring.  Da utelukker hun i så fall de 40 % av statsrådpostene FrP kommer til å få. Der har ingen regjeringserfaring.  I og med at vi nå får en mindretallsregjering vil Solberg også være avhengig av politikere med evne til å bearbeide Stortinget.

Det kommer neppe en revolusjon. Til det har man får dårlig tid til å endre på budsjettene. I tillegg er det svært liten del av statsbudsjettet det er mulig å flytte på. Det er nok først i siste del av regjeringsperioden vi vil merke noen forskjeller.  Det er håp om at man har fokus på resultatene man skaper og ikke pengene man bevilger.  Lysbakken & Co. er jo verdensmestre i å skryte av vekst i budsjettene.  En enkel regresjonsanalyse viser at det er det liten sammenheng mellom ressursinnsats og resultat.  Da må noe gjøres.

Forhåpentligvis tør Solberg ta tøffe oppgjør med ledelse og organisering i alle deler av offentlig sektor.  Alle er enige om at vi har for dårlige resultater i eldreomsorgen, samtidig som medarbeiderne opplever massiv underbemanning og stort arbeidspress.   Fremveksten i teknologiske løsninger muliggjør mindre administrasjon, mindre rapportering og mer kjernetid til pasientene.  Det et håp om at den nye regjeringen gjør Norge til er foregangsland i bruk av IKT.

Når det gjelder utdanning må noen snart våge å si at vi ikke trenger den veksten i antall universitetsstudenter som vi opplever.  Det må være lov å spørre om det virkelig er behov for alle de juristene som kommer ut fra universitetene.  Det bør bli mer attraktivt å være  fagutdannet. Regjeringen bør jobbe for å øke antall fagarbeidere.  Til det trengs flere kvalifiserte lærere med realfagkompetanse.  Regjeringen bør også oppmuntre til bruk av alternative læringsmetoder; KhanAcademy, Flipped Classroom og Nanolearning er metoder som i USA har gitt gode resultater.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: